Všeobecné obchodní podmínky

1.1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

1.1.1 Nákladomat.cz - provozovatel systému nákladomat.cz, společnost DEBANT, spol. s r.o., se sídlem Dubí, Ruská 139, IČ 45791163.

1.1.2 Uživatel fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému nákladomat.cz a do systému zadala poptávku na telekomunikační služby;

1.1.3 Smlouva Smlouva o užívání systému nákladomat.cz, uzavřená v elektronické podobě mezi DEBANT, spol. s r. o. a Uživatelem;

1.1.4 Poskytovatel telekomunikačních služeb  mobilní operátor či zástupce mobilního operátora, který vytvořil nabídku na základě poptávky uživatele.

1.1.5 Výše úspory  rozdíl mezi standardní ceníkovou cenou služeb mobilního operátora a cenou nabídnutou ve vytvořené nabídce od Poskytovatele telekomunikačních služeb;

1.1.6 Nabídka  vytvořená kalkulace mobilní operátor či zástupce mobilního operátora.

1.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.2.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností DEBANT, spol. s r. o. a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání systému nákladomat.cz.

1.3 SYSTÉM NÁKLADOMAT.CZ

1.3.1 Provozovatel systému nákladomat.cz je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Uživatelům – poptávajícím poptávat telekomunikační služby.

1.3.2 Provozovatel systému zajišťuje jeho správu a údržbu.

1.3.3 Nákladomat.cz neprovádí kontrolu nabídek a negarantuje plnění v nabídkách uvedených.

1.4. OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ NÁKLADOMAT.CZ

1.4.1 Celý systém a jeho databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek nákladomat.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost DEBANT, spol. s r. o.. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl nákladomat.cz, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem nákladomat.cz. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu nákladomat.cz je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Nákladomat.cz má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Nákladomat.cz, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

1.4.2 Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Nákladomat.cz. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.

1.4.3 Obsah umístěný na internetových stránkách Nákladomat.cz popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Nákladomat.cz je nepřípustný.

2.OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU

2.1 PODMÍNKY PROVOZOVATELE

2.1.1 Zadávání poptávek na Nákladomat.cz je dostupné všem osobám, splňujícím některé z následujících kritérií:  a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou podnikateli a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.1.2 Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo na uzavření Smlouvy. Nákladomat.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

2.2 ZADÁVÁNÍ POPTÁVKY

2.2.1 Podmínkou zadávání poptávky je uzavření Smlouvy, ke kterému dochází přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.2.2 Uživatel, který je fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo a IČ.

2.2.3 Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné popř. zmocněné jednat za tuto právnickou osobu s Nákladomat.cz a operátory, dále sídlo, identifikační číslo (IČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo. Uživatel - právnická osoba je dále povinen uvést obchodní firmu nebo název, pod kterou se bude účastnit transakcí.

2.2.4 Zadávání poptávky je oprávněn provést pouze sám podnikatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.

2.2.5 Uživatel je povinen Nákladomat.cz informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 2.2.2. a 2.2.3 a to ihned, kdy k takové změně dojde. Pokud Uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

2.2.6 Nákladomat.cz je oprávněno vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Nákladomat.cz oprávněn poptávku Uživatele zablokovat.

2.2.7 Nákladomat.cz je oprávněn poskytnout, výhradně za účelem uzavření smlouvy, nabízejícímu (zástupci mobilního operátora) během transakce nebo po jejím ukončení údaje o Uživateli - kupujícím, včetně jeho e-mailové adresy, jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a telefonního čísla.

2.2.8 Uživatelé jsou oprávněni zažádat o odstranění svých údajů z databáze Nákladomat.cz.

2.2.9 Zakazuje se jakákoli dispozice s poptávkou jiného Uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele.

2.2.10 Uživatelé jsou oprávněni zadávat více než jednu poptávku, nicméně nejsou oprávněni těchto poptávek používat k porušování Smlouvy resp. Obchodních podmínek. Uživatel není oprávněn užívat poptávkové údaje jiného Uživatele nebo zpřístupnit svou poptávku a vytvořenou nabídku třetí osobě.

2.2.11 Uživatel rovněž nesmí zakládat nové poptávky za účelem vyhýbání se placení poplatků za uzavření smlouvy (viz. Provizní podmínky a sazebník poplatků).

3.1 PROVIZE NÁKLADOMAT.CZ

3.1.1 Skončí-li poptávka úspěšně, tzn. Uživatel potvrdí nabídku jejím přijetím v systému, vzniká Nákladomat.cz vůči poptávajícímu/uživateli nárok na provizi, a to ve výši a za podmínek uvedených v bodech 3.1.2.

3.1.2 Nákladomat.cz vzniká nárok na provizi dnem přijetí nabídky Uživatele v systému. formou přijetí návrhu nabídky Poskytovatele telekomunikačních služeb a to bez ohledu na to, zda bude smlouva s Poskytovatelem telekomunikačních služeb platně uzavřena či zda smluvní strany (Uživatelé) splní povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.  

3.2 VÝŠE PROVIZE

3.2.1 Základem pro výpočet výše provize je tzv. Celková výše úspory, tj. Výše úspory je rozdíl mezi standardní ceníkovou cenou služeb mobilního operátora a cenou nabídnutou ve vytvořené nabídce od Poskytovatele telekomunikačních služeb včetně DPH; Celková výše úspory je Výše úspory vynásobená počtem měsíců, na níž se vytvořená nabídka Poskytovatele telekomunikačních služeb vztahuje

3.2.2 Základem pro výpočet výše provize je Celková výše úspory. Provize nákladomat.cz je stanovena na 10 % (slovy deset procent) z této částky.

4.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.1 Uživatelé jsou povinni hradit provize a poplatky řádně a včas prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu DEBANT, spol. s r. o., který Uživateli Nákladomat.cz sdělí.

4.1.2 Nákladomat.cz vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi, fakturu.

4.2. PRODLENÍ UŽIVATELE

4.2.1 Uživatel je v prodlení s úhradou provize nebo poplatku, neuhradí-li dlužnou částku do termínu uvedenému na vystavené faktuře.

4.2.2 V případě prodlení s úhradou provize nebo poplatku Uživatelem vzniká Nákladomat.cz nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Nárok Nákladomat.cz na smluvní pokutu, náhradu škody a zablokování účtu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

5.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1.1 Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem nabídky a cenou jemu nabídnutých služeb.

5.1.2 Uživatel je povinen udržovat své poptávky a jejich adresy v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám.

5.2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.2.1 Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při zadávání poptávky společnosti DEBANT, spol. s r. o.., za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a vedení evidence uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence poptávky uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky uživatele vůči Nákladomat.cz. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5.2.2 Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů, sdělených Nákladomat.cz v rámci zadávání poptávky za účelem uzavření smlouvy s mobilním operátorem Poskytovateli telekomunikačních služeb.

5.2.3 Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Nákladomat.cz užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Nákladomat.cz.

6.1 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NÁKLADOMAT.CZ

6.1.1 Nákladomat.cz jako provozovatel systému neposkytuje telekomunikační služby a není odpovědné za jeho případné vady. Nákladomat.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita Uživatele nebyla správná.

6.1.2 Nákladomat.cz jako provozovatel systému se nepodílí na obsahu nabídek. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Nákladomat.cz oprávněno pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Nákladomat.cz uvědomí orgány činné v trestním řízení.

7.1 ODSTRANĚNÍ UŽIVATELE

7.1.1 Nákladomat.cz je oprávněno odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Nákladomat.cz a jeho provozovatele, případně u kterého má Nákladomat.cz důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

7.1.2 Nákladomat.cz je oprávněno odstoupit od Smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů.

7.1.3 Osoba, které byla zablokována poptávka uživatele z důvodů v bodech 7.1.1 a 7.1.2. není oprávněna bez výslovného souhlasu Nákladomat.cz opětovně zadávat poptávky.

7.1.4 Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

8.VÝPOVĚĎ ZE SMLOUVY

8.1 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu nejdříve po 30 dnech od skončení poslední transakce, které se účastnil za podmínky, že vyrovnal vůči Nákladomat.cz všechny své peněžité závazky vzniklé ze Smlouvy (zejména uhradil provize a poplatky dle Obchodních podmínek) Výpověď musí být písemná a musí být doručena Nákladomat.cz výlučně v elektronické podobě info@nakladomat.cz

8.2 Vypoví-li Uživatel Smlouvu, není oprávněn již zakládat účast v nových nabídkách, a to ani jako prodávající, ani jako kupující. V takovém případě je Uživatel oprávněn činit pouze úkony k dokončení transakcí ze skončených nabídek.

8.3 Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

9.ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 Veškeré majetkové spory mezi Nákladomat.cz a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodčí řízení se koná bez ústního jednání dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s. a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení Arbitrážního soudu České republiky, o.s., které jsou veřejně dostupné na www.rozhodcidolozka.cz a Nákladomat.cz i Uživatel je dle své vůle považují za součást Smlouvy.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Nákladomat.cz je oprávněno změnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na nabídky, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek či přílohy Smlouvy. Nákladomat.cz je povinnen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, nemá právo užívat systém s výjimkou nabídek započatých za účinnosti jejich starších verzí.

10.2 Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

10.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabívají účinnosti 15.1.2012 a jsou platné do odvolání.